Azomax 500 Mg 3 Film Tablet Fiyatı Azomax 500 Mg 3 yan etkileri zararları varmı?

Endikasyon : Duyarlı organizmalarabağlı enfeksiyonlarda: bu arada, bronşit.
Azomax FilmTabletKcçak Ambalaj: 500 mgx3 tablet.
Eşdeğeri: AzacidFilm Tablet:
Azomax Oral Süspansiyonİçin Toz Azitromisin
Ambalaj: 200 mg/5 mLx15 mL Ipediyatrik) ve 30 mL Eşdeğeri: AzacidOral Süspansiyon:

Azomax Barkodu: 8699828090625
Azomax Fiyat: 10.22 TL
Azomax Etken Maddesi: Azitromisin

Özgeçmişinde azitromisine ya da makrolid antibiyotiklerin herhangi birine karşı biralerjik reaksiyon bulunan hastalarda kontrendikedir. Yüksek AST tSGOT). ALTISGPT) düzeyleri ve hiperbilirubinemisi olanlarda kullanılmamalıdır.

Anjiyoodemve anafilaksiyi içeren nadir, ciddi alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Dahaçok karaciğer yolu ile elimine edildiğinden, belirgin karaciğer fonksiyonbozukluğu olan hastalara azitromisin verilirken dikkatli olunmalıdır. Ciddi böbrekyetmezliği olan hastalarda azitromisin kullanımına ilişkin yeterli veriolmadığından. bu hastalara azitromisin verilirken dikkat gösterilmelidir.Gebe kadınlarda sadece başka bir alternatif yoksa kullanılmalıdır. Anne sütüile atılıp atılmadığı bilinmediğinden, emziren annelere azitromisin veri ürkendi kkatli olunmalıdır.

Yan Etkisi:Anoreksi.bu!antı. kusma-'diyare. yumuşak dışkı, dıspepsi. karında rahatsızlık lağn/ krampl.kabızlık, gaz. psödomembranoz kolit ve nadiren dilde renk değişikliğigörülebilir.

Azitromisinile ergot türevlerinin aynı zamanda kullanımı kontrendikedir. Azitromisinile siklosporin arasındaki etkileşim bilinmemesine rağmen, bu ilaçların aynızamanda kullanımında ihtiyatlı olunmalıdır. Azitromisin ve digoksini birliktealan hastalarda digoksin düzeylerinin yükselme olasılığı akılda tutulmalıdır.Hem azitromisin hem antasit kullanan hastalarda, bu ilaçlar aynı zamandaaJınmamalıdır. Azitromisin ve triazolamın beraber uygulanması durumunda.triazolamın klirensi azalabilir ve bu durum triazolamın farmakolojik etkisini artırabil ir.
Günlük tek doz olarak verilmelidir.