Karayolları Trafik Yetkileri, Karayollarının Yetkileri Nelerdir, Ülkemizde kara yolu trafiğini düzenleyen mevzuat kapsamında HK 1 Yönetmelikler çıkarılmıştır Bu mevzuat ile trafiğin düzenlenmesi, kontrolü. Gereklı her konuda faaliyet gösterecek kuruluşlar, kurullar, komisyonlar ile paylaşan insanların görev, yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir.

Karayolları Trafik Kanunu (KTK)

13.10.1983 tarihinde kara yollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önte belirlemek amacıyla çıkarılmıştır. Trafikte ilgili kuralları, şartlan, hak ve yükümlülükler bunların uygulanmasını ve denetlenmesini, ilgili kuruluştan ve bunlann görev, ve, sorumluluk, çalışma usulleri ile diğer hükümleri kapsar.

Trafikle ilgili pek çok yönetmelik Karayollan Trafik Kanunu'na göre çıkarılır.

Karayolları Trafik kanunu uyarınca can ve mal güvenliği yönünden kara yollarında trafik düzeninin sağlanması ve trafik güvenliğini ilgilendiren hususlardan alınacak tedbirler ile ilgili olarak. Yönetmelikte düzenlenme işaret edilen ve gerek görülen diğer hükümleri ve bunlasın uygulanmasına ait esas ve usülleri ile diğer hükümleri kapsar.

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurutu: Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulunun çalışma esas ve usullerini dâzenkafl amacıyla çıkarılmıştır.

Trafik işaretleri Hakkında Yönetmelik

Kara yolundan yararlananlara, yol trafik durumu ve yakm çevre ile ilgili gerekli bilgilen vermek, yasakama ve kısıtlamaları bildirmek suretiyle trafik düzenini güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, karayollarında uygulanacak m işaretlerinin, standart, anlam. nicelik ve nitelikleri ile diğer esasları kapsat

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği

Bu yönetmeliğin amacı, motorlu taşst sürücüsü yetiştirmek, yetişmiş Mihan sonucu sertifika vermek. trafikle ilgili öğretim ve eğitim yaptırmak Ü2eıt motoru taşıl sürücüleri kurslarının açılış ve işleyişi ife bu kurslarda görev alacak.