Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Denetimleri, Emniyet Denetimleri Bilgilendirme, Ticari amaçla çalışan taksi, dolmuş, minibüs ve otobüs gibi taşıtlarda yolcu taşımacılığı; kamyon, kamyonet, triportör ve benzeri taşıtlarla yük taşımacılığı yapmak isteyen sürücülere. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği


Zorunlu eğitim kapsamında, taşımalı eğitim dışındaki okul öncesi ve diğer öğrenci taşıma hizmetlerini düzenli ve güvenli hale getirmek, bu amaçla taşıma yapacak gerçek ve tüzel kişilerin yeterlilik ve çalışma şartlarını belirlemek ve denetim hizmetlerini yapmak amacıyla çıkarılmıştır. Gerçek ve tüzel kişilerce öğrenci taşımak için kullanılacak “Okul Servis Araçlarını” kapsar.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Kuruluşları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

Karayolları Trafik Kanunu ’nun trafik zabıtasına verdiği tüm görevleri ülke düzeyinde etkin ve dengeli bir şekilde yürütmek üzere, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığının merkez, bölge, il ve ilçe trafik birimlerinin kuruluşu ve bu kuruluşların çalışma şekil ve şartlan, görevlendirilecek personelin nitelikleri, seçimi, çalışma usulleri ile görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla çıkarılmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EOM) Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmeni amacıyla Önerilen katılmak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulanabilirliğini tartışarak bir karara bağlar.

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu (KTC3K), EGM Trafik Hizmetleri başkanlığında. Karayolu Güvenliği Yüksek Kuruluna katılan kamu kurumlarının görevlileri ile ilgili kurulukların temsilcilerinden oluşur.

Kurulun görev ve yetkileri;

Trafikle ilgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanmasına ilişkin önerilerde bulunmak.

Trafik kazalarının azaltılmasına ilişkin önerilerde bulunmak, Uygulamada görülen aksaklıkları tespit etmek,

Kendi görev alanına giren konularla ilgili yasal düzenlemeden kaynaklar eksiklikleri belirlemektir.

Karayolu Güvenliği Yüksek Kurulu


EGM Trafik Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanarak, KTGK tarafindan uygun görülen önerileri değerlendirir, karara bağlar ve kararların yaşama geçirilip için gerekli koordinasyon önlemlerini belirler. Başbakan’ın başkanlığında ilgili kuru. luşlann temsilcilerinden oluşur.

İl ve İlçe Trafik Komisyonları


Karayolları Trafik Yönetmeliğinde gösterilen konular ve esaslar çerçevesinde illerde vali veya yardımcısının başkanlığında, ilçelerde kaymakamın başkanlığında, ilgili kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinin katıldığı il ve ilçe trafik komisyonu kurulur.

İl ve İlçe trafik komisyonu kararlarını bütün resmî ve özel kuruluşlar uygulamakla yükümlüdür. İlçe trafik komisyonu kararlan, il trafik komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Komisyonun görev ve yetkileri:
il sınırlan içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

Trafiğin düzenli bir şekilde akışını sağlamak bakımından alt yapı hizmetli ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemektir.